Den första juni öppnas den nya modulen för uppskattning av kardiovaskulär risk i SRQ. Den ersätter den tidigare använda Kardio-risk, som nu stängs för fortsatt inmatning. Den nya modulen är anpassad till de nya riktlinjerna och är utformad för att fungera i det antagna vårdförloppet för tidig reumatoid artrit (RA) och det kommande vårdförloppet för etablerad RA.

Modulen skiljer sig från den tidigare:

  • Befintliga data från nyligen inlagd PER, aktuella besök, basdata med mera hämtas in i modulen när det är relevant
  • Tidigare ifyllda värden sparas i vissa fall till nästa gång modulen öppnas
  • Inmatningen syftar till att ge en uppskattad risk i procent för hjärt-kärlsjukdom, otillräcklig inmatning kan inte sparas
  • ERS-RA kan beräknas för patienter med RA
  • Inga detaljerade instruktioner för intervention ges, vilket innebär att modulen inte behöver byggas om så ofta

På andra sätt är modulen lik den tidigare: riskfaktorer identifieras tydligt, SCORE (som rekommenderas i Sverige för allmän population) ingår, sjukdomsspecifika riskfaktorer kan registreras och resultaten kan användas som underlag till samtal om levnadsvanor, primärprevention eller vid remittering.

En nyhet med modulen är att den endast kan sparas om tillräckliga data registrerats. Modulen kan sparas direkt för patienter med etablerad hjärt-kärlsjukdom eller patienter som har diabetes. För övriga personer behöver de variabler som behövs för att räkna fram SCORE (eller ERS-RA vid RA) fyllas i innan modulen kan sparas. Syftet är att en ifylld och sparad KV-modul innebär att en riskuppskattning finns. Detta kommer att användas för en av vårdförloppets indikatorer.

SCORE används vid alla diagnoser, men vid RA används också SCORE x 1,5 och ERS-RA. SCORE x 1,5 är, precis som det verkar, en multiplikation av SCORE som rekommenderas i EULARs riktlinjer. ERS-RA (the Expanded Risk Score in RA) är en riskscore framtagen i den nordamerikanska CORRONA-kohorten, innefattar variabler specifika för RA och ger en uppskattning av 10-årsrisken för kardiovaskulär händelse.

Bilden visar den kardiovaskulära modulen i SRQ

Kardiovaskulära modulen i SRQ