Hem » Forskning – Vårdgivare

Forskning

Här hittar du information om aktuell forskning inom reumatologi och hur man som forskare kan ansöka om att få ut data ur SRQ, Svensk Reumatologis Kvalitetsregister. Du hittar också information om SRQ:s biobank och samarbetsgruppen ARTIS som fokuserar på bland annat uppföljning och effekt av biologiska läkemedel.

Forskning på SRQ-data

Varje år utförs ett fyrtiotal vetenskapliga undersökningar som studerar data från SRQ. Genom att analysera information från registret kan forskarna dra slutsatser om de olika reumatiska sjukdomarnas epidemiologi och utveckling, och hur bra effekt olika diagnostiska och terapeutiska insatser har.

Till exempel har man kommit fram till att levnadsvanor, såsom rökning, fysisk aktivitet och kost, har betydelse för både risken att insjukna i reumatisk sjukdom och för prognosen. Det här är ny kunskap och ett viktigt resultat eftersom det är fråga om faktorer som patienten själv kan påverka.

Anslutet till RUT

SRQ är anslutet till RUT, Register Utiliser Tool. Läs mer om RUT på registerforskning.se

Datauttag från SRQ

Vem som helst får inte ta ut data från SRQ:s register och bedriva forskning på dessa, utan man måste ansöka om bland annat etiskt tillstånd, och sedan godkännas av Svensk Reumatologisk Förenings Registerråd.

Läs mer om hur du ansöker här

SRQ Biobank

SRQ Biobank samlar in blodprover från patienter med ledgångsreumatism som finns registrerade i SRQ för att använda i forskning som kan förutsäga uppkomst, förlopp, och behandlingssvar vid ledgångsreumatism. 

Läs mer om SRQ Biobank här

Vit pratbubbla i en grön cirkel

ARTIS och biologiska läkemedel

Samarbetsgruppen ARTIS arbetar bland annat med biverkningsrapportering och effekt av biologiska läkemedel. Gruppens fokus omfattar förutom uppföljning av biologiska läkemedels säkerhet också till exempel frågeställningar kring komorbiditet och epidemiologisk metodik.

Läs mer om ARTIS här

Publikationer

SRQ redovisar vilka forskningsresultat som registret har bidragit till. Vi har samlat dem här på webbplatsen.

Eftersom vi är skyldiga att redovisa forskningsresultaten är det viktigt att du som publicerar forskning som genererats från data från SRQ berättar det för oss.

Läs mer om publikationer här