Hem » Forskning – Vårdgivare » Datauttag – Vårdgivare

Datauttag från SRQ

 

Du skickar din ansökan till SRQ:s kansli, info@srq.nu.

Inkommen ansökan granskas sedan av Registerrådet i Svensk Reumatologisk Förening (SRF), som genomför menprövning i samråd med registerhållaren. Normalt lämnas endast avidentifierade uppgifter och de variabler som är relevanta för forskningsfrågeställningen ut till forskaren. Samtliga begärda handlingar och bilagor måste skickas in för handläggning. Registerrådet sammanträder ca 1 gång/månad under terminstid.

Generell information om svenska kvalitetsregister och om forskning på data från kvalitetsregister finns på www.kvalitetsregister.se 

Centralt personuppgiftsansvarig myndighet (CPUA)

CPUA är inom hälso- och sjukvården ansvarig för hanteringen av personuppgifter på den centrala registernivån i ett kvalitetsregister. Detta innefattar beslut om utlämnande av registerdata. För SRQ representeras CPUA närmast av patientområdeschef Jon Lampa på patientområde Gastro, Hud och Reuma, Karolinska universitetssjukhuset, jon.lampa@ki.se.

Publicering, erkännanden och författarskap

För samtliga publikationer som använder data från SRQ, ska det i metodavsnittet framgå att data är hämtat från SRQ. För författarskap gäller sedvanliga regler.

Det är också viktigt att SRQ får information om alla publikationer som genereras från SRQ-data, eftersom SRQ är skyldig att redovisa vilka forskningsresultat som registret har bidragit till. Informationen skickas till SRQ:s kansli, info@srq.nu.

 

 

 

Registerrådets möten

Registerrådet träffas ungefär en gång i månaden, med uppehåll under sommaren. 

 

Planerade möten för våren 2024

  • 22 januari (ansök senast 11 januari, kl. 24.00)
  • 6 mars (ansök senast 23 februari, kl. 24.00)
  • 8 april (ansök senast 27 mars, kl. 24.00)
  • 13 maj (ansök senast 2 maj, kl. 24.00)
  • 18 juni (ansök senast 6 juni, kl. 24.00)
  • 2 september (ansök senast 19 aug. kl. 24.00)
  • 1 oktober (ansök senast 16 sept. kl. 24.00)