Sedan snart två år har SRQ tillsammans med Region Västmanland och deras vårdjournalsystem Cambio Cosmic och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) arbetat med journalöverföring till registret.

Överföringen innebär att över 160 variabler förs över till registret. Främst är det variabler som registreras av läkare, arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Dubbeldokumenteringen beräknas minska med mellan 62–88% beroende på diagnos. Vår förhoppning är att detta kommer leda till att datakvaliteten kommer att förbättras.

Förloppet är att vårdgivaren startar upp ett besök i registret, anger profession och typ av besök och sedan hämtar journaldata som finns att hämta.

Projektet är replikerbart för alla även om det är testat för vårdjournalsystem Cambio Cosmic eftersom den informationsspecifikation och de regler som tagits fram är generiska, det vill säga ska kunna användas tillsammans med vilket journalsystem som helst. En förutsättning är dock att man dokumenterar strukturerat i sin journal. Man behöver också ha förvaltningen för sin region med sig för trots att grunden finns behöver det testas i det egna administrativa datajournalsystemet.

 

Så förbereder du en anslutning till SRQ

      1. Ta kontakt med din regions it-förvaltning för att planera en anslutning till SRQ via Ineras tjänst Informationsutlämning till kvalitetsregister.
      2. I nästa steg behöver din organisation göra anpassningar i det egna vårdinformationssystemet enligt tjänstens tekniska specifikationer.