I dagarna landar en enkät ifrån Socialstyrelsen hos alla verksamheter som rapporterar till SRQ. Den är en del av Socialstyrelsens arbete med att utvärdera följsamheten mot de nationella riktlinjerna. Riktlinjerna för rörelseorganens sjukdomar uppdaterades 2021 och nu är det dags för utvärdering av den del som gäller reumatoid artrit, psoriasisartrit och axial spondylartrit. Det nationella riktlinjearbetet är ett led i statens kunskapsstyrning, det vill säga myndighetens arbete med att göra aktuell kunskap tillgänglig i allt från prioriteringar på styrnings- och ledningsnivå till enskilda vårdområdens förutsättningar. Kunskapen sammanställs och ligger till grund för riktlinjernas rekommendationer. Det får en förankring i verksamheten tack vare återkommande utvärderingar av riktlinjernas tillämpning. Utvärderingens data hämtas från register såväl som enkäter. Svensk reumatologis kvalitetsregister (SRQ) är en viktig resurs tillsammans med Socialstyrelsens egna register, läkemedelsregistret och patientregistret. Enkäter skickas till verksamhetsföreträdare för reumatologiska enheter och regionledningar och som vanligt är svarsfrekvensen avgörande för kvaliteten på kunskapsinsamlingen.

Enkäten är nu avslutad och utvärderingen är på väg. Ett förstoringsglas ligger ovanpå papper i olika färger formade som en solfjäder.