Sju vårdförlopp är nu klara för remiss, däribland vårdförlopp reumatoid artrit. Mellan den 27 januari och den 6 mars 2020 är det öppet att lämna synpunkter.Remissförfarandet är öppet, vilket innebär att alla intressenter är välkomna att lämna synpunkter till exempel patientföreningar, regioner, berörda professioner, kommuner med flera.

Vårdförloppen, konsekvensbeskrivningar och instruktioner finns här:

https://skr.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/systemforkunskapsstyrning/personcentreradesammanhallnavardforlopp/remissvarvardforlopp.31558.html