Hem » Hur gör jag? – Vårdgivare » Instruktioner – Vårdgivare » Lokal SRQ-samordnare – Vårdgivare

Lokal SRQ-samordnare

Här kan du läsa om hur det fungerar med lokala SRQ-samordnare och hur du som verksamhetschef kan anmäla till SRQ att en sådan har utsetts.

Hitta på sidan:

Så här anmäler du en lokal SRQ-samordnare:

Den kvalitetsansvariga kontaktar den lokala SRQ-samordnaren, stöttar denna i att starta arbetet och inkluderar hen i nätverket. Har din enhet fler än 900 aktiva patienter i SRQ kommer enheten att få ARTIS-medel på 30 000 kronor per år, läs mer om det nedan.

Om lokala SRQ-samordnare

Många enheter har behov av att förbättra kvaliteten på registreringarna i SRQ. Särskilt aktuellt just nu är indikatorerna för RA-vårdförloppen. SRQ föreslår därför att varje enhet utser en lokal SRQ-samordnare.

Den lokala SRQ-samordnaren föreslås arbeta för att få mer kompletta data på indikatorerna för vårdförlopp RA. Andra uppgifter kan vara till exempel att korrigera och komplettera uppgifter avseende bDMARD och tsDMARD.

Den lokala SRQ-samordnaren:

  • Är kontaktperson och vidarebefordrar information direkt mellan SRQ och sin enhet.
  • Har kontakt med och får stöd av den regionala kvalitetssamordnaren.
  • Är utsedd av verksamhetschefen eller motsvarande.
  • Behöver inte tillhöra någon särskild yrkeskategori.
  • Bör delta på regionalt möte med regional kvalitetssamordnare en gång per år. (Detta möte kan vara digitalt.)
  • Rekommenderas att delta på Registerdagen.

Större enheter som utser lokal SRQ-samordnare kan få viss ekonomisk ersättning från ARTIS, läs mer om det nedan.

Så här kan den lokala SRQ-samordnaren jobba

För att underlätta arbetet med att få mer kompletta data för indikatorerna för vårdförlopp RA har SRQ tagit fram nya listor i besöksmonitoreringen, se bilden. Listorna kan också användas för att få en överblick över enhetens patienter i vårdförlopp RA. Vi rekommenderar att den lokala SRQ-samordnaren börjar med dessa listor. I nästa steg kan hen komplettera besök för patienter med b/tsDMARD.

Lista över vårdförlopp RA

Extra ersättning för lokal SRQ-samordnare

ARTIS har avsatt extra medel för de lokala SRQ-samordnarnas arbete. Enheterna kan få 30 000 kronor per enhet för arbetet för 2023. Meddela sjukvårdsregionens kvalitetsansvariga reumatolog när en lokal SRQ-samordnare utsetts.

Förutsättningen för att få medlen är:

  • Att enheten har minst 900 aktiva patienter i SRQ.
  • Att enheten har utsett en lokal SRQ-samordnare och förbinder sig till att ge samordnaren utrymme att utföra sitt uppdrag.

De universitetsenheter som har en regional kvalitetssamordnare är inte aktuella för denna ersättning (det vill säga Universitetssjukhuset i Linköping, Norrlands universitetssjukhus, Akademiska sjukhuset, Skånes universitetssjukhus, Karolinska universitetssjukhuset och Sahlgrenska universitetssjukhuset).

Enheter med färre än 900 aktiva patienter

Enheter med färre än 900 aktiva patienter kan också utse en lokal SRQ-samordnare, men kan inte få extra ersättning från ARTIS. Alla lokala SRQ-samordnare får dock delta i sjukvårdsregionens kvalitetsnätverk och få stöd i det lokala arbetet av sjukvårdsregionens kvalitetssamordnare.

Enheter som idag kan få extra ersättning

De enheter som idag har fler än 900 aktiva patienter och därmed kan bli aktuella för extra ersättning är:

  • Blekingesjukhuset
  • Borås sjukhus
  • Capio Movement
  • Centrallasarettet Växjö
  • Centralsjukhuset Karlstad
  • Centralsjukhuset Kristianstad
  • Centrum för reumatologi
  • Danderyds sjukhus
  • Falu lasarett
  • Gävle och Hudiksvalls sjukhus
  • Helsingborgs lasarett
  • Länssjukhuset i Kalmar
  • Länssjukhuset Ryhov
  • Mälarsjukhuset
  • Skövde sjukhus
  • Sunderby sjukhus
  • Sundsvalls sjukhus
  • Uddevalla sjukhus
  • Universitetssjukhuset Örebro
  • Visby lasarett
  • Västerviks sjukhus
  • Västmanlands sjukhus Västerås
  • Östersunds sjukhus

För att se hur många aktiva patienter enheten har kan man logga in i SRQ och kontrollera i den översta urvalslistan i Besöksmonitoreringen.

Vem gör vad?

Enhet med fler än 900 patienter i SRQ

 • Verksamhetschefen eller motsvarande utser en lokal SRQ-samordnare och meddelar sjukvårdsregionens kvalitetsansvariga om vem det är.

Sjukvårdsregionens kvalitetsanvariga

 • Kontrollerar att enheten uppfyller villkoren för ersättning.
 • Skickar samordnarens kontaktuppgifter till SRQ:s kansli och till den som hämtar ut ARTIS-medlen för regionen senast den 31 mars.

Sjukvårdsregionens kvalitetssamordnare

 • Stöttar lokal SRQ-samordnare att starta arbetet och inkluderar personen i nätverket.

SRQ:s kansli

 • Ser till att ARTIS får en fullständig lista på vilka enheter inom varje sjukvårdsregion som ska få ersättning när det är dags att betala ut medlen.

ARTIS
(Karoliska Institutet)

 • Upprättar ett avtal till de reumatologiska enheterna i varje sjukvårdsregion som ska förmedla ARTIS-medel: Universitetssjukhuset i Linköping, Norrlands universitetssjukhus, Akademiska sjukhuset, Skånes universitetssjukhus, Karolinska universitetssjukhuset och Sahlgrenska universitetssjukhuset.
 • Avtalet infattar medel till både det sjukvårdsregionala kvalitetsarbetet och för de lokala SRQ-samordnarna.

Enheterna som förmedlar medel

 • Avser de reumatologiska enheterna: Universitetssjukhuset i Linköping, Norrlands universitetssjukhus, Akademiska sjukhuset, Skånes universitetssjukhus, Karolinska universitetssjukhuset och Sahlgrenska universitetssjukhuset.
 • Hämtar ut medel på 300 000 kronor för det sjukvårdsregionala kvalitetsarbetet plus 30 000 kronor för varje lokal SRQ-samordnare inom respektive sjukvårdsregion.
 • Ser till att de extra medlen fördelas till respektive enhet som har en lokal SRQ-samordnare.