Hem > Om SRQ

Om SRQ

Svensk Reumatologis Kvalitetsregister (SRQ) är ett nationellt kvalitetsregister med syfte att förbättra behandling och uppföljning av patienter med reumatiska sjukdomar.

SRQ fungerar genom att läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter från olika reumatologiska mottagningar i landet matar in besöksdata i registret.

Du bidrar till en bättre vård!

Genom att vara med i SRQ bidrar du till att förbättra vården inom reumatologin. Deltagandet i registret är frivilligt och påverkar inte den vård du får. Uppgifterna används för att jämföra vården mellan olika sjukhus och vårdgivare runt om i landet. Resultaten använder vården sedan i förbättringsarbeten.

Forskning

SRQ används också i många forskningsprojekt varje år. Genom att analysera registerdata kan forskarna dra slutsatser om hur de reumatiska sjukdomarna uppkommer och utvecklas, och vilken effekt olika behandlingar har. Tack vare forskningen ökar kunskapen och den reumatologiska vården kan förbättras.

Uppgifter som registreras

Vi vill registrera uppgifter som är viktiga för din uppföljning och för vårdens kvalitet. Det gäller ditt personnummer, dina vårdkontakter inom reumatologin, din diagnos, din behandling, dina provresultat och din egen bedömning eller upplevelse av din hälsa.

Vårt ansvar

Vi ser till att dina uppgifter i SRQ är skyddade. Dina uppgifter i kvalitetsregistret får bara användas för att utveckla och säkra kvaliteten på vården för reumatisk sjukdom och för forskning. Om uppgifter ska lämnas ut krävs en sekretessprövning.

Dina rättigheter

Du har alltid rätt att avbryta registreringen i SRQ. Du har också rätt att få veta vad som finns registrerat om dig och att få felaktiga eller ofullständiga uppgifter rättade.

Läs mer om dina rättigheter i dokumentet Patientinformation

Årsrapport

Läs SRQ:s senaste årsrapport för att lära dig om vad vi gjort i registret under det gångna året.

Läs SRQ:s årsrapport

Lagar och regler

Mer detaljerad information finns i dokumentet Patientinformation. Du kan läsa mer om kvalitetsregister här. Om du vill ha en pappersutskrift av patientinformationen kan du vända dig till din vårdgivare.

Hanteringen av uppgifter i registret regleras av lagstiftningen såsom dataskyddsförordningen, patientdatalagen och offentlighets- och sekretesslagen.

Centralt personuppgiftsansvarig myndighet för SRQ är Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm. Din vårdgivare (landsting eller motsvarande) är personuppgiftsansvarig för hanteringen i samband med att uppgifter om dig samlas in till SRQ.

Kontakta oss

Om du vill ha mer information om SRQ kan du kontakta din vårdgivare eller Lotta Blom, nationell kvalitetssamordnare på SRQ. Telefontid: Tisdag-torsdag kl.13.00-14.00, telefon: 072-254 21 55, e-post:info@srq.nu