Hem > Om SRQ Biobank

Vad är SRQ Biobank?

 

SRQ Biobank samlar in blodprover från patienter med ledgångsreumatism som finns med i SRQ. Blodproverna används i forskning som försöker förutsäga uppkomst, förlopp och behandlingssvar vid ledgångsreumatism.

Man vet för tillfället att både arv och miljö påverkar risken att utveckla ledgångsreumatism. Sannolikt spelar de faktorerna också en viktig roll för sjukdomsförloppet och för hur effektiva olika behandlingar är. Därför tror forskare att behandlingen och omhändertagandet av patienter med ledgångsreumatism kan förbättras genom ett mer individbaserat synsätt. Valet av behandling kan i framtiden ske utgående från vilka genetiska markörer och andra blodmarkörer den enskilda patienten har. På samma sätt kan man undvika vissa behandlingar som ger just den patienten en högre risk för biverkningar.

Deltagandet är frivilligt

Deltagandet i biobanken är helt frivilligt. Om du väljer att delta i biobanken har du rätt att när som helst avbryta din medverkan. Deltagande i biobanken påverkar inte den vård och behandling du får för din reumatiska sjukdom.

Målet med SRQ Biobank är att förbättra behandlingen av ledgångsreumatism, och på sikt också att kunna förebygga uppkomst av sjukdomen.
Det är frivilligt att delta i biobanken, och din behandling påverkas inte på något sätt av om du deltar eller inte.
Du bidrar till forskning som kan leda till bättre behandling och förebyggande av reumatisk sjukdom!

Hur fungerar biobanken?

Om du samtycker till att delta i biobanken lämnar du vid ett tillfälle tre provrör blod (totalt ca 23 ml blod). Proven kan tas i samband med ett besök på din reumatologmottagning. Blodproverna skickas sedan till frysförvaring i en biobank.

Blodproverna kommer bland annat att användas för att extrahera DNA och studera genetiska faktorer bakom ledgångsreumatism. Forskarna försöker också hitta riskfaktorer eller skyddande faktorer som kan förklara patientens sjukdomsaktivitet, sjukdomsförlopp och vilken antireumatisk behandling som har prövats och hur bra den har fungerat. För att få reda på allt detta jämförs informationen från blodproven med information som finns registrerad i SRQ och andra datakällor.

De laboratorier som utför analyser på proven kommer inte att känna till provgivarens identitet och proven förstörs eller skickas tillbaka när de har använts.