Hem > Nyheter

Nyheter

Ändring av orsaker till utsättning av läkemedel i SRQ

En förändring har beslutats gällande orsaker till utsättning av läkemedel i SRQ där ”Otillräcklig eller avtagande effekt” tas bort och ersätts med ”Avtagande effekt/sekundär svikt” och ”Otillräcklig effekt”. Sedan tidigare finns också ”Ingen effekt uppnådd”. Syftet med ändringen är att kunna skilja frånvaro av initial respons (Ingen effekt uppnådd) från sekundär svikt (Avtagande effekt/sekundär svikt) och övriga fall av otillräcklig effekt i statistik och forskning.

SF-36 byts ut mot RAND-36

Frågeformuläret för hälsorelaterad livskvalitet – Short Form-36 – byts ut mot RAND-36 gällande myositdiagnoserna. Då det krävs licens för att använda SF-36 har det tagits fram en översättning och utveckling i Sverige med namnet RAND-36, baserat på samma ursprungsdokument som SF-36.

Formulären SF-36 och RAND-36 är mycket lika och det finns omräkningstabeller som gör det möjligt att  använda båda formulären.

RAND-36 ersätter numera SF-36 vid årskontrollregistrering i PER för myositdiagnoserna. En ny flik har lagts till med RAND-36 där vi själva också kan lägga in registreringar. Fliken för SF-36 finns fortfarande kvar men inga nyregistreringar kan göras.

Nu finns Q-SLAQ i PER

Q-SLAQ är ett nytt frågeformulär som fångar hur patienter med SLE upplever symptom och sjukdomsaktivitet. Formuläret är en kortversion av SLAQ och har utvecklats i samarbete mellan patienter och läkare på 5 reumatologenheter i Sverige.

Genom att använda Q-SLAQ i SRQ lyfter vi fram patientperspektivet och hoppas att det ska bidra till en bättre helhetsbild av sjukdomsaktiviteten vid SLE, som kan användas i dialog mellan patient och reumatolog. Vi hoppas också att Q-SLAQ kan bidra till att även patientupplevd sjukdomsaktivitet införlivas i framtida bedömningar vid SLE.

För att läsa mer om Q-SLAQ, gå till dokumentet som ligger under rubriken Material.

Förenklad patientflytt i SRQ

Nu kan du personligen flytta patienten till din enhet.

Så här gör du:

 • Sök patient
 • Patienten visas om den tillhör en annan enhet i en informationsruta
 • Klicka i rutan ”flytta patient”
 • Patienten visas i översikten
 • Information finns nu i händelsedagboken att du flyttat patienten till din enhet

Covid-19-frågorna har tagits bort från besöksregistreringen

Den 1 november släcktes Covid-19-frågorna i besöksregistreringen och i PER. För närvarande har de spelat ut sin roll och vi gör inte längre något med svaren. Om det behövs i ett annan skede i pandemin kan vi överväga att lägga upp dessa frågor eller andra liknande frågor igen.

Formuläret för registrering av Covid-19-sjukdom eller smitta (”fliken”) finns kvar och kan fortfarande användas för registrering av patienter med positivt test eller infektion.

Ny kardiovaskulär modul i SRQ

Arbets- och studiegruppen för kardiovaskulär primärprevention har sedan starten bedrivit ett kontinuerligt arbete kring kardiovaskulär samsjuklighet vid reumatiska sjukdomar. Uppdraget har genom åren breddats och förändrats, och kunskapsbasen på vilken arbetet bygger har blivit allt mer gedigen. En ny stor förändring av rekommendationerna avseende primärprevention ledde till att den tidigare versionen av kardiovaskulär modul i SRQ blev inaktuell. Ett arbete inleddes därför för ett antal år sedan med att ta fram ett underlag för en uppdaterad version av kardiovaskulära modulen i SRQ. Denna togs nu i drift 1a juni 2021 och återfinns som tidigare under hjärtat (i SRQ panelen. Arbetet bakom är baserat dels på SCORE, ett skattningssystem som tagits fram avseende kardiovaskulär risk för den allmänna befokningen och som har stor användning inom bl.a. primärvården (1) och ERS-RA (Expanded Riks Score in Rheumatoid Arthritis, 2) som är utarbetat särskilt för RA patienter. Vi har samtidigt försökt anpassa modulen så mycket som möjligt till de variabler som redan matas in i SRQ. Detta gör att utseendet på modulen ser något olika ut beroende på patients diagnos (Bild 1-2), där flest variabler är möjliga att mata in för patienter med RA. Det finns ett visst antal variabler som är obligatoriska för att kunna spara inmatningen, men å andra sidan sparas variabler mellan besöken i den mån det är rimligt.

När nödvändiga mätvärden är ifyllda beräknar SRQ automatiskt ett värde avseende kardiovaskulär risk, man får också en tolkning av hur hög risk värdet motsvarar. Det är viktigt att veta att SCORE respektive ERS-RA har olika utfallsmått, dvs SCORE skattar risken för död och ERS-RA skattar risken för en kardiovaskulär händelse såsom hjärtinfarkt inom 10 år. Därför är värdena från SCORE och ERS-RA inte direkt jämförbara. För patienter med RA skattas även SCOREx1,5 vilket helt enkelt är SCORE-värdet multiplicerad med 1,5 i enlighet med EULARS riktlinjer (3).

Det skattningsvärde som beräknas utifrån inmatade värden kan sedan användas i fortsatt kommunikation med patienten, motivera till levnadsvaneförändringar eller läkemedelsbehandling. Man kan t.ex. se vad som skulle hända med risken vid ett rökstopp etc. Dessutom kan värdena användas som underlag till kommunikation med andra vårdgivare vid tex samarbete kring kardiovaskulär primärprevention. Inga specifika rekommendationer avseende behandling eller handläggning ges i modulen, här hänvisas istället till de årligen reviderade riktlinjerna för att alltid ge möjlighet till väl uppdaterad information och behandling.

I Sammanhållet och patientcentrerat vårdförlopp tidig Reumatoid artrit finns användandet av kardiovaskulära modulen med som en indikator. I diskussionerna inför detta framtagande lyftes bland annat vikten av att uppmärksamma den samsjuklighet som ofta är aktuell för patienter med RA. Liknande vårdförlopp och indikatorer finns ännu inte för andra diagnoser än RA, men för samtliga patienter med reumatologiska sjukdomar är det av vikt att uppmärksamma risken för kardiovaskulär sjukdom och annan samsjuklighet, och här kan kardiovaskulära modulen vara ett stöd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1
KV modulen vid RA. När de variabler som behövs för beräkning av ett skattningsvärde är ifyllda beräknas skattningsvärdet med en tolkning om hur hög risken anses vara. De variabler som utgör riskfaktorer för ökad kardiovaskulär risk är markerade i rött.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 2

KV modulen vid SLE. Här beräknas endast SCORE, men diagnosen SLE markeras som en riskfaktor. För övriga diagnoser, förutom RA och SLE, ser modulen ut som vid SLE, med den skillnaden att diagnosen i sig inte säkert kan anses utgöra en riskfaktor. Mycket talar dock för att flera systeminflammatoriska diagnoser ökar risken för kardiovaskulär sjukdom och forskning kring detta pågår.

 

 

 

Text: SRF:s arbetsgrupp för kardiovaskulär primärprevention

 

 

Referenser

 1. Karjalainen T, Adiels M, Bjorck L, Cooney MT, Graham I, Perk J, et al. An evaluation of the performance of SCORE Sweden 2015 in estimating cardiovascular risk: The Northern Sweden MONICA Study 1999-2014. European journal of preventive cardiology. 2017;24(1):103-10
 2. Solomon DH, Greenberg J, Curtis JR, Liu M, Farkouh ME, Tsao P, et al. Derivation and internal validation of an expanded cardiovascular risk prediction score for rheumatoid arthritis: a Consortium of Rheumatology Researchers of North America Registry Study. Arthritis & rheumatology. 2015;67(8):1995-2003
 3. Agca R, Heslinga SC, Rollefstad S, Heslinga M, McInnes IB, Peters MJ, et al. EULAR recommendations for cardiovascular disease risk management in patients with rheumatoid arthritis and other forms of inflammatory joint disorders: 2015/2016 update. Ann Rheum Dis. 2017;76(1):17-28

 

Data för RA-indikatorer.

Grunddata för indikatorer för reumatoid artrit

Fler och fler enheter och regioner efterfrågar data för indikatorer för kortare tidsperioder än år. Det avser både indikatorer som används sedan tidigare för uppföljning av etablerad RA och indikatorer beslutade inom vårdförloppet.

SRQ har därför tagit fram aggregerad basdata på enhets- och regionnivå redovisade per kvartal. Med denna data kan regioner och enheter själva göra beräkningar. Av integritetsskäl redovisas antal mellan 1 och 4 som <5. Dokumentet hittas bland Dokument i menyn Material här på hemsidan och kan laddas ned.

 

Ny mall för information om PER.

Nu ligger en ny mall för information om PER uppe!

PER, Patientens Egen Registrering, är en datortjänst där du svarar på frågor om din hälsa innan du träffar din vårdgivare. Vi vill gärna att du använder PER för registrering av dina hälsouppgifter inför ditt besök. Frågorna handlar bland annat om vad du klarar av i ditt vardagliga liv, din smärta och din livskvalitet. Du kan svara på frågorna hemma på din egen dator/smartphone eller på mottagningens dator/platta som har en pekskärm. Klicka här för att komma till mallen.

 

Ny modul för värdering av kardiovaskulär risk i SRQ

Den första juni öppnas den nya modulen för uppskattning av kardiovaskulär risk i SRQ. Den ersätter den tidigare använda Kardio-risk, som nu stängs för fortsatt inmatning. Den nya modulen är anpassad till de nya riktlinjerna och är utformad för att fungera i det antagna vårdförloppet för tidig reumatoid artrit (RA) och det kommande vårdförloppet för etablerad RA.

Modulen skiljer sig från den tidigare:

 • Befintliga data från nyligen inlagd PER, aktuella besök, basdata med mera hämtas in i modulen när det är relevant
 • Tidigare ifyllda värden sparas i vissa fall till nästa gång modulen öppnas
 • Inmatningen syftar till att ge en uppskattad risk i procent för hjärt-kärlsjukdom, otillräcklig inmatning kan inte sparas
 • ERS-RA kan beräknas för patienter med RA
 • Inga detaljerade instruktioner för intervention ges, vilket innebär att modulen inte behöver byggas om så ofta

På andra sätt är modulen lik den tidigare: riskfaktorer identifieras tydligt, SCORE (som rekommenderas i Sverige för allmän population) ingår, sjukdomsspecifika riskfaktorer kan registreras och resultaten kan användas som underlag till samtal om levnadsvanor, primärprevention eller vid remittering.

En nyhet med modulen är att den endast kan sparas om tillräckliga data registrerats. Modulen kan sparas direkt för patienter med etablerad hjärt-kärlsjukdom eller patienter som har diabetes. För övriga personer behöver de variabler som behövs för att räkna fram SCORE (eller ERS-RA vid RA) fyllas i innan modulen kan sparas. Syftet är att en ifylld och sparad KV-modul innebär att en riskuppskattning finns. Detta kommer att användas för en av vårdförloppets indikatorer.

SCORE används vid alla diagnoser, men vid RA används också SCORE x 1,5 och ERS-RA. SCORE x 1,5 är, precis som det verkar, en multiplikation av SCORE som rekommenderas i EULARs riktlinjer. ERS-RA (the Expanded Risk Score in RA) är en riskscore framtagen i den nordamerikanska CORRONA-kohorten, innefattar variabler specifika för RA och ger en uppskattning av 10-årsrisken för kardiovaskulär händelse.

Bilden visar den kardiovaskulära modulen i SRQ

Kardiovaskulära modulen i SRQ