Jättecellsarterit

Vilken information registreras från mig som patient?

Innan varje nytt vårdmöte får du svara på frågor om din hälsa i PER – Patientens Egen Registrering. Några av frågorna rör din upplevda smärta, allmän hälsa och trötthet. Under besöket utreds också din dagliga kortisondos.

Vilka faktorer bedöms av vårdgivaren?

Förutom de svar du registrerat i PER registreras vid vårdbesöket ytterligare information om ditt sjukdomstillstånd och din allmänna hälsa. Vårdgivaren:

 • gör en bedömning av din sjukdomsaktivitet utifrån alternativen Ingen/Låg/Måttlig/Hög/Maximal.

Vilka värden registreras genom laborativa undersökningar vid besöket?

Under besöket beräknas din så kallade sänka (SR) och/eller ”snabbsänkan” (C-Reactive Protein, CRP). Värdena beräknas genom att analysera de röda blodkropparna i ett blodprov.

Vilka värden är specifika för jättecellsarterit?

Vid besöket undersöker läkaren om du upplevt någon av följande biverkningar av kortison:

 • benskörhet
 • benskörhet med fraktur
 • diabetes
 • psykiska reaktioner som depression, överaktivitet eller förvirring
 • magsår
 • allvarlig infektion
 • högt blodtryck

Du får också svara på om du upplevt besvär till följd av jättecellsarterit:

 • nedsatt synförmåga
 • ömhet i skalpen
 • lokal vävnadsdöd i tungan
 • andra ovanliga följder så som hjärtinfarkt eller stroke