Så här använder du den nya rapportgeneratorn

Rapportgeneratorn används för att hämta ut enhetens data från SRQ för kvalitetsarbete och statistik. Informationen laddas ned i Excel-format och kan sedan användas för egna analyser och sammanställningar. Med den nya rapportgeneratorn har datauttagen underlättats betydligt.

 Klicka här för att ladda ner listan över variabler.

Bra att veta!

Informationen i SRQ ligger lagrad i en databas som består av flera olika register. All information finns alltså inte samlad i ett register utan hämtas på flera olika ställen.

Den som hämtar ned data från SRQ behöver vara insatt i och följa den egna regionens/enhetens rutiner för hantering av personuppgifter.

För att få behörighet till rapportgeneratorn krävs tillstånd från enhetens verksamhetschef eller motsvarande. Verksamhetschefen beställer behörigheter från SRQ:s kansli.

De som har rollen som kvalitetsansvarig eller kvalitetskoordinator i sjukvårdsregionen har behörighet till rapportgeneratorn för samtliga enheter i sjukvårdsregionen.

Den som har tillgång till rapportgeneratorn har också möjlighet att hämta ned listor från besöksmonitoreringen. För övriga användare finns listorna endast lokalt i webläsarfönstret.

Data som underlag för lokala och regionala forskningsstudier kan också hämtas ut från rapportgeneratorn. Kom ihåg att användning av persondata i forskning kräver en godkänd etikprövning och godkännande från den som företräder lokal personuppgiftsansvarig (LPUA) på enheten/enheterna. Dessa godkännanden ska finnas innan data hämtas ut.

För nationella forskningsstudier hanteras datauttag centralt på SRQ efter godkännande i Registerrådet.