Utvalda publikationer 2014

År 2014 publicerades (minst) 48 vetenskapliga artiklar där SRQ-data finns med. De här artiklarna hittar du via menyn till vänster. Nedan följer ett urval som visar på bredden inom den reumatologiska forskningen under 2014.

Ålder vid insjuknandet bestämmer allvarlighetsgrad och val av behandling av reumatoid artrit.

I den här studien utvärderades effekten av ålder vid sjukdomsdebut avseende prognostiska faktorer och behandling hos patienter med tidig sjukdom. Sen debut (efter 58 års ålder) var oftare förknippat med erosioner, högre sjukdomsaktivitet och sämre funktionsförmåga (högre HAQ) vid baseline. De med tidig debut (före 58 års ålder) behandlades tidigare med DMARDs, medan de med sen debut oftare behandlades med kortikosteroider och mindre ofta med DMARDs och biologiska läkemedel.

Innala L, Arthritis Res Ther. 2014

Risken för akut koronarsyndrom hos patienter med reumatoid artrit

Den förhöjda risken för ischemisk hjärtsjukdom hos patienter med reumatoid artrit (RA) har kopplats både till inflammation och sjukdomens svårighetsgrad. Behandling med TNF-hämmare (TNFis) är ofta effektiva för att minska sjukdomsaktivitet och kan möjligen förändra kardiovaskulär risk. Syftet med studien var att utvärdera risken för akut koronarsyndrom (ACS) hos patienter med RA, som behandlades med TNFis. Patienter behandlade med TNFi hade en lägre risk för ACS jämfört med patienter som inte behandlats med TNFi. Orsaken till den minskade risken kan vara TNFi behandlingen eller den minskade inflammationen hos den patientgruppen. Jämfört med den allmänna befolkningen var emellertid risken för ACS hos RA-patienter, oavsett TNFi behandling, fortfarande ökad.

Ljung L, Arthritis Res Ther. 2014

Effekter av ett utlokaliserat hälsofrämjande fysisk aktivitetsprogram för personer med reumatoid artrit

Syftet med denna studie var att under – söka efterlevnad och förändringar i hälsofrämjande fysisk aktivitet nivåer och självrapporterad och bedömd funktionsförmåga när 220 patienter genomgick ett program med ökad daglig fysisk aktivitet, cirkelträning två gånger/vecka och stödgrupp. Bättre efterlevnad av cirkelträning och gruppmöten förbättrade det allmänna hälsotillståndet. Tilltron till den egna förmågan att kunna motionera förbättrades bland de som anslöt sig till cirkelträning eller stödgruppens möten.

Nordgren B, Rheumatology (Oxford). 2014

Patienter med regelbunden fysisk aktivitet före uppkomsten av ledgångsreumatism får en mildare sjukdom

Fysisk aktivitet har visat sig minska inflammatoriska markörer. RA-patienter som är fysiskt aktiva fem år före klinisk sjukdomsdebut får en mildare sjukdom, både i termer av inflammation, smärta och funktion. Detta bidrar till växande bevis för positiva hälsoeffekter av fysisk aktivitet avseende inflammatoriska sjukdomar.

Sandberg ME. Ann Rheum Dis. 2014