Strict Standards: Redefining already defined constructor for class mlv in /storage/content/51/132051/srq.nu/public_html/srqny/wp-content/plugins/add-youtube-video-to-media-library/media-libary-video.php on line 76 Utvalda publikationer 2014 | SRQ

Utvalda publikationer 2014

2014 publicerades (minst) 48 vetenskapliga artiklar där SRQ-data finns med, dessa (och motsvarande för 2013 och 2015) hittar du via menyn till vänster. Nedan följer ett urval som visar på bredden inom den reumatologiska forskningen under 2014.

Ålder vid insjuknandet bestämmer allvarlighetsgrad och val av behandling av reumatoid artrit.

I den här studien utvärderades effekten av ålder vid sjukdomsdebut avseende prognostiska faktorer och behandling hos patienter med tidig sjukdom. Sen debut (efter 58 års ålder) var oftare förknippat med erosioner, högre sjuk – domsaktivitet och sämre funktionsför – måga (högre HAQ) vid baseline. De med tidig debut (före 58 års ålder) behand – lades tidigare med DMARDs, medan de med sen debut oftare behandlades med kortikosteroider och mindre ofta med DMARDs och biologiska läkemedel. Innala L, Arthritis Res Ther. 2014

Risken för akut koronarsyndrom hos patienter med reumatoid artrit

Den förhöjda risken för ischemisk hjärt – sjukdom hos patienter med reumatoid artrit (RA) har kopplats både till in – flammation och sjukdomens svårighets – grad. Behandling med TNF-hämmare (TNFis) är ofta effektiva för att minska sjukdomsaktivitet och kan möjligen för – ändra kardiovaskulär risk. Syftet med studien var att utvärdera risken för akut koronarsyndrom (ACS) hos patienter med RA, som behandlades med TNFis. Patienter behandlade med TNFi hade en lägre risk för ACS jämfört med pa – tienter som inte behandlats med TNFi. Orsaken till den minskade risken kan vara TNFi behandlingen eller den mins – kade inflammationen hos den patient – gruppen. Jämfört med den allmänna befolkningen var emellertid risken för ACS hos RA-patienter, oavsett TNFi behandling, fortfarande ökad. Ljung L, Arthritis Res Ther. 2014

Effekter av ett utlokaliserat hälsofrämjande fysisk aktivitetsprogram för personer med reumatoid artrit

Syftet med denna studie var att under – söka efterlevnad och förändringar i hälsofrämjande fysisk aktivitet nivåer och självrapporterad och bedömd funk – tionsförmåga när 220 patienter genom – gick ett program med ökad daglig fysisk aktivitet, cirkelträning två gånger/vecka och stödgrupp. Bättre efterlevnad av cir – kelträning och gruppmöten förbättrade det allmänna hälsotillståndet. Tilltrontill den egna förmågan att kunna motio – nera förbättrades bland de som anslöt sig till cirkelträning eller stödgruppens möten. Nordgren B, Rheumatology (Ox – ford). 2014

Patienter med regelbunden fysisk aktivitet före uppkomsten av ledgångsreumatism får en mildare sjukdom

Fysisk aktivitet har visat sig minska in – flammatoriska markörer. RA-patienter som är fysiskt aktiva fem år före klinisk sjukdomsdebut får en mildare sjukdom, både i termer av inflammation, smärta och funktion. Detta bidrar till växande bevis för positiva hälsoeffekter av fy – sisk aktivitet avseende inflammatoriska sjukdomar. Sandberg ME. Ann Rheum Dis. 2014

Rökning är associerad med sämre självrapporterat hälsotillstånd hos patienter med psoriasisartrit

Syftet med denna studie var att studera eventuella samband mellan rökvanor och självrapporterade kliniska funktioner hos patienter med psoriasisartrit (PsA). Patienter med PsA som någonsin rökt rapporterade sämre hälsostatus, mer smärta och trötthet än de som aldrig rökt rapporterade. Förutom att vara en möjlig följd av en sämre PsA, hos dem som någonsin rökt, kan försämrad häl – sostatus också vara en effekt av komor – biditet kopplad till rökning. Bremander A, Clin Rheumatol. 2014

Effekter av adalimumab behandling på endotelceller i skelettmuskulatur

Patienter med reumatoid artrit (RA), har ökad risk för hjärt-kärlsjukdom (CVD). Tidigare studier tyder på att endotelial cellaktivering kan bidra till denna sam – sjuklighet, och att behandling med TNF – hämmare kan minska risken för CVD hos dessa patienter. Syftet med denna studie var att undersöka endotelcellsak – tivering i muskelvävnaden hos patienter efter Adalimumab behandling. Resul – taten tyder på minskad endotel aktive – ring hos patienter som behandlats med TNF-hämmare, vilket kan bidra till en lägre risk för hjärtkärlsjukdom. Bergström U, Clin Exp Rheumatol. 2014