Strict Standards: Redefining already defined constructor for class mlv in /storage/content/51/132051/srq.nu/public_html/srqny/wp-content/plugins/add-youtube-video-to-media-library/media-libary-video.php on line 76 Publikationer | SRQ

Publikationer

Ny kunskap om reumatiska sjukdomar

Forskning som bygger på data från SRQ ger ny kunskap, ofta i kombination med data från andra register eller från biobanks – prover. 2015 publicerades närmare 40 vetenskapliga artiklar där SRQ-data finns med, dessa (och motsvarande för 2013 och 2014) hittar du via menyn till vänster. Nedan följer ett urval som visar på bredden inom den reumatologiska forskningen under 2015.

Postmenopausal hormonbehandling och risken att insjukna i reumatoid artrit (RA)

Skillnader mellan kvinnor och män i olika åldrar avseende risken att utveckla ledgångsreumatism (RA) ligger bakom teorier att hormoner, särskilt könshormoner, kan vara av betydelse för utvecklingen av RA. I en studie utgående från den stora svenska fall-kontroll studien EIRA (the Epidemiological Investigation of Rheumatoid Arthritis) undersökte man därför om behandling av kvinnor efter menopaus med könshormoner var associerat med risken att utveckla RA. I studien påvisades en mer än halverad risk för utveckling av ACPA-positiv (med påvisbara antikroppar mot citrullinerade peptider) RA hos postmenopausala kvinnor med pågående hormonterapi jämfört mer risken hos de som aldrig behandlats med postmenopausal hormonterapi. Den minskade risken sågs hos kvinnor i åldern 50-59 år som hade kombinationsbehandling med östrogen och progesteron. Bland de som behandlades med endast östrogen noterades ingen påverkan på risken att få RA. Forskarna hittade ingen association mellan redan avslutad postmenopausal hormonbehandling och risken för RA och inte heller mellan pågående hormonbehandling och ACPA-negativ RA.
Resultaten av studien kan tala för att behandlingsstart av postmenopausal hormonbehandling relativt nära klimakteriet kan skydda mot utveckling av ACPA-positiv RA-sjukdom under de första åren efter menopaus. Även om resultaten indikerar en skyddande effekt på risken att utveckla RA, måste risken för negativa effekter av postmenopausal hormonterapi på andra kroniska tillstånd beaktas. De biologiska mekanismerna bakom resultaten är inte klarlagda och vidare forskning behövs för att undersöka detta.
Orellana C, Saevarsdottir S, Klareskog L, Karlson EW, Alfredsson L och Bengtsson C.
Postmenopausal hormone therapy and the risk of rheumatoid arthritis: results from the Swedish EIRA population-based case-control study.
Eur J Epidemiol. 2015 May; 30(5):449-57. doi: 10.1007/s10654-015-0004-y. Epub 2015 Mar 12.

Infektioner innan symtomdebut är förknippade med minskad risk för reumatoid artrit

Infektioner innan symtomdebut, har under en lång tid föreslagits vara potentiella triggers av ledgångsreumatism (RA), men det vetenskapliga stödet för denna hypotes är svagt. På senare tid har man sett att förändringar av den normala bakteriefloran i tarmen och på andra slemhinneytor, kan påverka immunsystemet och inflammatoriska sjukdomar och skulle kunna vara av betydelse också för RA. Studien baseras på den stora svenska fall-kontrollstudien EIRA ((the Epidemiological Investigation of Rheumatoid Arthritis) och genom frågeformulär rapporterade studiedeltagarna genomgångna infektioner före studiestart. I den här studien kunde man se en måttligt minskad risk för RA hos de patienter som hade haft mag-tarminfektion, urinvägsinfektion eller genitala infektioner inom 2 år före RA-diagnos. För luftvägsinfektioner, inklusive halsfluss och lunginflammation, noterades inget säkerställt samband med risken att utveckla RA. Resultaten tyder på att infektioner i allmänhet inte påverkar risken för RA, men att vissa infektioner, med förändringar i tarmfloran, skulle kunna minska risken att insjukna i RA.
Sandberg ME, Bengtsson C, Klareskog L, Alfredsson L, Saevarsdottir S. Recent infections are associated with decreased risk of rheumatoid arthritis: a population-based case-control study.Ann Rheum Dis. 2015 May; 74(5):904-7. doi: 10.1136/annrheumdis-2014-206493. Epub 2015 Feb 5.

Smärta och aktivitetsbegränsningar hos kvinnor och män med reumatoid artrit nu och jämfört med för 10 år sedan

Behandlingsstrategierna vid ledgångsreumatism (RA) har förändrats dramatiskt under de senaste 20 åren med tidig diagnostik och insättning av sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARD), inklusive biologiska läkemedel. Man har sett många vinster av de nya behandlingsstrategierna. I denna studie jämfördes en grupp patienter som insjuknat i RA 2006-2009 (TIRA-2, Tidiga Insatser vid Reumatoid Artrit) och som behandlats i enlighet med moderna strategier, med en grupp patienter som insjuknat 10 år tidigare (TIRA-2). Man valde att undersöka patienternas upplevelse av smärta och aktivitetsbegränsningar under de första tre åren av RA-sjukdom.Studien visade att även om upplevelsen av smärta och aktivitetsbegränsningar var mindre under uppföljningen i TIRA-2 än i TIRA-1, så var smärta och aktivitetsbegränsning fortsatt ett stort problem vid tidig RA med diagnos under senare år. Forskarna observerade detta trots att patientgruppen i TIRA-2 var medicinskt välbehandlade, med låg sjukdomsaktivitet samt hade fått tidig, individualiserad behandling av arbetsterapeut och fysioterapeut. Man konkluderar att mer forskning om behandlingar för att motverka aktivitetsbegränsningar behövs.
Ahlstrand I, Thyberg I, Falkmer T, Dahlström Ö, Björk M. Pain and activity limitations in women and men with contemporary treated early RA compared to 10 years ago: the Swedish TIRA project.Scand J Rheumatol. 2015; 44(4):259-64. doi: 10.3109/03009742.2014.997285. Epub 2015 Mar 19.