Rapportgeneratorn

Att använda nya rapportgeneratorn

 

Rapportgeneratorn används för att hämta ut enhetens data från SRQ för kvalitetsarbete och statistik. Informationen laddas ned i Excel-format och kan sedan användas för egna analyser och sammanställningar. Med den nya rapportgeneratorn har datauttagen underlättats betydligt.

 

 

Öppna rapportgeneratorn genom att klicka på Rapportgenerator/Artriter, Spondyliter efter inloggning i SRQ.

 

 

Den första bilden öppnar den nya rapportgeneratorn. Här finns ett antal förvalda rapporter, det vill säga en uppsättning variabler från SRQ. Ingående variabler kan ses med om man håller muspekaren över frågetecknet eller i tabellen nedan. Välj önskad begränsning av datauttaget i rullisterna. Hämta sedan din rapport genom att klicka på ”Hämta”.

 

 

Om du vill använda den vanliga eller ”gamla” rapportgeneratorn klickar du längst ned på sidan.

Bra att veta!

 

Informationen i SRQ ligger lagrad i en databas som består av flera olika register. All information finns alltså inte samlad i ett register utan hämtas på flera olika ställen.

Den som hämtar ned data från SRQ behöver vara insatt i och följa den egna regionens/enhetens rutiner för hantering av personuppgifter.

För att få behörighet till rapportgeneratorn krävs tillstånd från enhetens verksamhetschef eller motsvarande. Verksamhetschefen beställer behörigheter från SRQ:s kansli.

De som har rollen som kvalitetsansvarig eller kvalitetskoordinator i sjukvårdsregionen har behörighet till rapportgeneratorn för samtliga enheter i sjukvårdsregionen.

Den som har tillgång till rapportgeneratorn har också möjlighet att hämta ned listor från besöksmonitoreringen. För övriga användare finns listorna endast lokalt i webläsarfönstret.

Data som underlag för lokala och regionala forskningsstudier kan också hämtas ut från rapportgeneratorn. Kom ihåg att användning av persondata i forskning kräver en godkänd etikprövning och godkännande från den som företräder lokal personuppgiftsansvarig (LPUA) på enheten/enheterna. Dessa godkännanden ska finnas innan data hämtas ut.

För nationella forskningsstudier hanteras datauttag centralt på SRQ efter godkännande i Registerrådet.

Basdata rapport Artrit besöksdata rapport Bio-behandling rapport tsDMARD-behandling rapport Rehab rapport
Variabler: Variabler: Variabler: Variabler: Variabler:
Patientkod Patientkod Patientkod Patientkod Patientkod
Personnummer Kön Kön Kön Kön
Kön Födelsedatum Födelsedatum Födelsedatum Födelsedatum
Födelsedatum diagnos_1 Diagnos_1 diagnos_1 diagnos_1
Diagnos1, 2, 3 diagnos_2 diagnos_2 diagnos_2 diagnos_2
Tillhor Tillhor Tillhor Tillhor tillhör
inkluderad Datum Preparat Preparat inkluderad
avslutad Besökstyp first_bio first_tsdmard avslutad
bio_patient Läkare_vid_besoket Insatt Insatt senaste_besök
tsdmard_patient Sköterska_vid_besoket Utsatt Utsatt besöksdatum
tidig_ra (tira) CRP Orsak Orsak fysisk träning
PAL SR Ordinerat Ordinerat vardagsmotion
Senaste_besok HAQ stillasittande
Studie/studier Smarta rokstatus
patientens_globala patientens_globala
Lakarbedomning trotthet
Omma_leder smarta
Svullna_leder HAQ
trotthet EQ5D
omma_leder68 arbetsformaga
rokstatus Work Ability Index (0-10)
svullna_leder66 Grippit_medel_höger_ N
DAS28SR Grippit_medel_vänster_N
DAS28CRP HAMIS höger
CDAI HAMIS vänster
bsa FSA (summa funktion)
Läkarbedomning_vas_cdai TST_tid_sek
Basdai Å6MCT ml/kg/min
Basfi 6MWT meter
Basg_halfyear functional_index_two
Basg_week axelflexion_h
basmi axelflexion_v
asdas_sr axelabduktion_h
asdas_crp axelabduktion_v
dapsa huvudlyft
Kortison hoftflexion_h
Kortison_dos hoftflexion_v
dmard 1 steptest_h
dmard1_dos steptest_v
dmard2 tahavning
dmard2_dos halhavning
dmard3 MAP
dmard3_dos MAP_rorelse
dmard4 MAP_forflyttningar
dmard4_dos MAP_personligvard_hygien
bioprep1 MAP_hushallsarbete
bioprep1_admin MAP_sociala_aktiviteter
bioprep1_dos MAP_undvika_overanstrangning
bioprep2 MAP_arbete
bioprep2_admin MAP_fritid
bioprep2_dos rehab_type