Kvalitetsindikatorer

För att kunna mäta och följa upp verksamheter används indikatorer, som ska synliggöra och spegla kvalitet eller effektivitet för god vård och omsorg. Med hjälp av en indikator kan vårdens resultat och genomförande följas och mätas. Indikatorer gör det även möjligt att göra jämförelser mellan processer, resultat och kostnader över tid.

Indikatorerna som presenteras nedan är underlag som ska stödja huvudmän och utförare i deras arbete med att förbättra verksamheterna.

Andel patienter med låg eller ingen sjukdomsaktivitet 4-12 månader efter insättande av första biobehandling

Medianvärde för patientens globala VAS vid 4-12 månader efter och vid start av första biobehandling

Antal RA-patienter (≥18 år) med biologisk behandling/100,000 invånare, den 31 december 2014

Sjukdomsduration hos patienter med nydiagnosticerad tidig RA, RA, AS, SPA och PSA

Andel patienter med första bio- och/eller DMARD-behandling som registrerat uppföljningsbesök 2-6 månader efter behandlingsstart

Antal behandlingar för olika biopreparat