Nyheter

Forskarintervju: Ulf Lindström – Hur blir vi bättre på att registrera SpA?

Svensk Reumatologis Kvalitetsregister (SRQ) hör till de äldsta och mest framstående registren i Sverige, och fungerar ofta som modell när nya kvalitetsregister ska byggas upp. Men även SRQ behöver konstant utvärderas och utvecklas för att fortsätta fungera som ett smidigt registreringsverktyg och naturligt beslutsstöd. För tillfället pågår ett förbättringsprojekt som granskar hur och när spondylartriter (SpA) registreras i SRQ runtom i landet.

– Målsättningen med projektet är att öka fullständigheten i SRQ för patienter med SpA-diagnoser, i första hand genom att förbättra förutsättningarna för en mer komplett registrering i framtiden.

Det berättar Ulf Lindström, reumatolog och forskare vid Göteborgs universitet. Tillsammans med Tor Olofsson, Ilia Qirjazo, Sara Wedrén, Tomas Husmark och Helena Forsblad d’Elia utgör han en arbetsgrupp med representation från alla sex SRQ-regioner, som på uppdrag av ARTIS (AntiReumatisk Terapi I Sverige) granskar hur SRQ används för SpA.

Bakgrunden till projektet är en oklar datakvalitet bland SpA-diagnoser i SRQ. Ofta saknas fullständiga uppgifter för sjukdomsaktivitet både vid insättning och uppföljning av behandling. Också olika typer av bakgrundsuppgifter, såsom andra sjukdomsmanifestationer, HLA-B27 och radiologiska fynd, saknas ofta.

– En insats är nödvändig för att säkra framtida användning av SRQ för SpA-diagnoser: i patientnära arbete, inom läkemedelsuppföljning, i fortlöpande kvalitetsarbeten inom reumatologin och för framtida forskningsstudier.

Stora skillnader i registrering

I ett första steg kartlägger arbetsgruppen hur SRQ används för SpA-diagnoser i de olika landstingen i Sverige.

– Som grund för detta har vi dels de uppgifter som samlas in i SRQ, men också patientregistret, befolkningsunderlag och enkäter riktade till användare av SRQ och verksamhetsföreträdare inom reumatologin i Sverige.

Redan nu har gruppen kunnat dra slutsatserna att allt fler patienter med olika SpA-diagnoser inkluderas i registret, men att det är stora skillnader i hur registret används över landet. Landstingen skiljer sig åt angående hur många patienter som inkluderas, vilka patienter (biobehandlade jämfört med icke-biobehandlade) som inkluderas och vilka återbesök som registreras.

– Vilka uppgifter som registreras skiljer sig också, och där verkar användningen av PER spela en stor roll för att öka registreringen av patientrapporterade uppgifter, även om det finns undantag.

Konkreta förbättringar målet

I nästa steg ska gruppen sammanställa uppgifterna och formulera förslag på åtgärder för att förenkla och förbättra registreringen av SpA i SRQ. En preliminär rapport om kartläggningen av SpA-registreringar i landet presenterades under Registerdagen 2018. En slutgiltig rapport, inklusive förbättringsförslag, beräknas vara klar till Registerdagen 2019.

– Förhoppningen är att projektet ska leda till konkreta förändringar som ökar kvaliteten på hur SRQ används för SpA-diagnoser.

Tillbaka till nyheter